„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż”

~Janusz Korczak

Koncepcja pracy Przedszkola

Koncepcja pracy Przedszkola nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności i poznało nowe doświadczenia. Tworzymy zżytą rodzinę dzieci, rodziców, Nauczycieli i wszystkich pracowników Przedszkola. Nasze programy nauczania opierają się na wspomaganiu i inspirowaniu działania dzieci. Na korzyść nas wszystkich działa szczera obustronna wymiana myśli i opinii między dorosłymi i dziećmi. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i sugestie rodziców związane potrzebami dzieci.

Nauczyciele systematycznie poszerzają wiedzę, aby sprawniej wykonywać pracę. Uczestniczą w kursach, szkoleniach i programach samokształceniowych. W przedszkolu poświęcamy dzieciom dużo uwagi i zapewniamy właściwą opiekę podczas całego dnia. Nasze Przedszkole umiejscowione jest wśród zieleni, z dala od ruchliwej trasy i gwaru. W pełni wykorzystujemy zielone otoczenie budynku. Razem uczymy się szacunku do przyrody i troski o środowisko. Oprócz zaplanowanych zajęć dydaktycznych dzieci mają możliwość uczęszczania na zajęcia z języka angielskiego, tańców, religii i z rytmiki. Uśmiech rodziców i dzieci jest najlepszym uznaniem dla wysiłku Nauczycieli i wszystkich pracowników Przedszkola.

Cele i zadania główne

 • Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Przedszkola
 • Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole
 • Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:
 • kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym
 • kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć
 • nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą
 • Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania)
 • Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
 • Promowanie działalności Przedszkola w środowisku

Praca wychowaczo - dydaktyczna

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza opiera się na następujących dokumentach:

 • Statut Przedszkola
 • Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego
 • Program dydaktyczno – wychowawczy: „Od przedszkolaka do pierwszaka”
 • „Metoda Dobrego Startu” M. Bogdanowicz – metoda przygotowująca dzieci do nauki czytania i pisania
 • „Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne - zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku „Burza mózgów” – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania
 • „Pedagogika zabawy Klanzy ” – zabawy i zajęcia we wszystkich obszarach edukacji
 • „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk Kolczyńskiej – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku osiągniecie sukcesów w nauce matematyki
 • „Czyste powietrze wokół” – kampania edukacyjna mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zagrożeń płynących zdrowotnych
 • Zajęcia adaptacyjne – mające na celu bezstresowe dla dziecka pokonanie progu Przedszkola
 • Programy i metody wspomagające rozwój dziecka: Wychowawczy, Profilaktyczny, Adaptacyjny;

Atuty naszego przedszkola

 • Zajęcia w terenie
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, logopedą
 • Bale karnawałowe dla dzieci i rodziców
 • Przygotowanie Jasełek dla rodziców i środowiska
 • Inscenizacje teatralne przedstawiane przez dzieci
 • Wycieczki autokarowe
 • Koncerty muzyczne, teatrzyki kukiełkowe i przedstawienia z udziałem aktorów z całego kraju
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Nauczycieli akademickich (Uniwersytet Medyczny, Politechnika), weterynarza, artystów
 • Organizowanie tradycyjnych uroczystości z udziałem zaproszonych gości (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Górnika, Mikołaj, Zajączek)
 • Uczestnictwo w konkursach plastycznych, muzycznych, festiwalach
 • Poznanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy
 • Aktywna współpraca z rodzicami
 • Wprowadzenie dzieci w środowisko szkolne poprzez bezpośrednie kontakty z uczniami i nauczycielami szkoły podstawowej
 • Współpraca z Gminną Biblioteką
 • Współpraca ze Strażą Gminną
 • Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną
 • Współpraca ze szkołą podstawową

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST:

 • Ciekawy świata, samodzielny, zaradny, co oznacza:
 • często zadaje pytania chcąc zaspokoić swoją ciekawość
 • przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania
 • osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności i sprawności.
 • Rozważny, odpowiedzialny, co oznacza:
 • dba o swoje zdrowie, higienę osobistą, wygląd
 • stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie
 • zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych osób
 • Uczciwy, prawdomówny, co oznacza:
 • szanuje własność swoją i cudzą
 • nie kłamie
 • Grzeczny, szanujący innych, co oznacza:
 • zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania
 • nie używa brzydkich słów, szanuje innych ludzi
 • Przygotowany do roli ucznia w szkole podstawowej, co oznacza:
 • jest dojrzały społecznie i odporny emocjonalnie
 • zmotywowany do nauki w szkole podstawowej
Zamknij