KONCEPCJA PRACY
    PRZEDSZKOLA NR 1 W ZBROSŁAWICACH
		

Koncepcja do pobrania (pdf format)

„Dzieci są wiosny rodziny I społeczeństwa nadzieją Która ciągle kwitnie przyszłością Która bez przerwy się otwiera”

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA
Koncepcja pracy Przedszkola nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności i poznało nowe doświadczenia. Tworzymy zżytą rodzinę dzieci, rodziców, Nauczycieli i wszystkich pracowników Przedszkola. Nasze programy nauczania opierają się na wspomaganiu i inspirowaniu działania dzieci. Na korzyść nas wszystkich działa szczera obustronna wymiana myśli i opinii między dorosłymi i dziećmi. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i sugestie rodziców związane potrzebami dzieci. Nauczyciele systematycznie poszerzają wiedzę, aby sprawniej wykonywać pracę. Uczestniczą w kursach, szkoleniach i programach samokształceniowych. W przedszkolu poświęcamy dzieciom dużo uwagi i zapewniamy właściwą opiekę podczas całego dnia. Nasze Przedszkole umiejscowione jest wśród zieleni, z dala od ruchliwej trasy i gwaru. W pełni wykorzystujemy zielone otoczenie budynku. Razem uczymy się szacunku do przyrody i troski o środowisko. Oprócz zaplanowanych zajęć dydaktycznych dzieci mają możliwość uczęszczania na zajęcia z języka angielskiego, tańców, religii i z rytmiki. Uśmiech rodziców i dzieci jest najlepszym uznaniem dla wysiłku Nauczycieli i wszystkich pracowników Przedszkola.

CELE I ZADANIA GŁÓWNE
• Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Przedszkola
• Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole
• Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności;
- kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym
- kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć
- nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą
• Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania)
• Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym
• Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
• Promowanie działalności Przedszkola w środowisku


PRACA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNA
Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza opiera się na następujących dokumentach
• Statut Przedszkola
• Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego
• Program dydaktyczno – wychowawczy: „Od przedszkolaka do pierwszaka”
• Programy i metody wspomagające rozwój dziecka: Wychowawczy, Profilaktyczny, Adaptacyjny;
• „Metoda Dobrego Startu” M. Bogdanowicz – metoda przygotowująca dzieci do nauki czytania i pisania
• „Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne - zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku „Burza mózgów” – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania
• „Pedagogika zabawy Klanzy ” – zabawy i zajęcia we wszystkich obszarach edukacji
• „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk Kolczyńskiej – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku osiągniecie sukcesów w nauce matematyki
• „Czyste powietrze wokół” – kampania edukacyjna mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zagrożeń płynących zdrowotnych
• Zajęcia adaptacyjne – mające na celu bezstresowe dla dziecka pokonanie progu Przedszkola


Dobre atuty naszego przedszkola
• Zajęcia w terenie
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, logopedą
• Bale karnawałowe dla dzieci i rodziców
• Przygotowanie Jasełek dla rodziców i środowiska
• Inscenizacje teatralne przedstawiane przez dzieci
• Wycieczki autokarowe
• Koncerty muzyczne, teatrzyki kukiełkowe i przedstawienia z udziałem aktorów z całego kraju
• Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Nauczycieli akademickich (Uniwersytet Medyczny, Politechnika), weterynarza, artystów
• Organizowanie tradycyjnych uroczystości z udziałem zaproszonych gości (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Górnika, Mikołaj, Zajączek)
• Uczestnictwo w konkursach plastycznych, muzycznych, festiwalach
• Poznanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy
• Aktywna współpraca z rodzicami
• Wprowadzenie dzieci w środowisko szkolne poprzez bezpośrednie kontakty z uczniami i nauczycielami szkoły podstawowej
• Współpraca z Gminną Biblioteką
• Współpraca ze Strażą Gminną
• Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną
• Współpraca ze szkołą podstawową


ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST:
• Ciekawy świata, samodzielny, zaradny, co oznacza:
- często zadaje pytania chcąc zaspokoić swoją ciekawość
- przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania
- osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności i sprawności

• Rozważny, odpowiedzialny, co oznacza:
- dba o swoje zdrowie, higienę osobistą, wygląd
- stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie
- zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych Osób

• Uczciwy, prawdomówny, co oznacza:
- szanuje własność swoją i cudzą
- nie kłamie

• Grzeczny, szanujący innych, co oznacza:
- zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania
- nie używa brzydkich słów, szanuje innych ludzi

• Przygotowany do roli ucznia w szkole podstawowej, co oznacza:
- Jest dojrzały społecznie
- odporny emocjonalnie
- zmotywowany do nauki w szkole podstawowej
„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie - naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż”
Janusz Korczak

Zmodyfikowana w dniu 22.08.2014r.